Your search results

Qiradhënje

Çfarë bën IRREST në menaxhimin e pronës tuaj?

IRREST,dhe agjentët e saj merren drejtpërdrejtë me perspektivat dhe qiramarrësit, duke ju kursyer kohë dhe shqetësim lidhur me marketingun e qirasë tuaj, mbledhjen e qirasë, trajtimin e çështjeve të mirëmbajtjes dhe riparimit, dhe duke iu përgjigjur ankesave të qiramarrësve tuaj, madje duke ndjekur largimet dhe vërtetuar gjërat tuaja. IRREST është një kompani e mirë e menaxhimit të pronës tuaj e cila ju sjell njohuritë dhe përvojën e saj në fushën e paluajtshmërive duke ju dhënë rehatinë e mendjes, që vjen me njohjen e investimit tuaj e cila pa dyshim që është në duar të sigurta.

Ne jemi kontraktues të pavarur, të cilët menaxhojmë pronën, dhe rregullojmë defektet eventuale gjatë periudhës së kontratës në raste kur prona juaj shfrytëzohet nga një qiramarrës me pagesë, me një kosto mujore në emër të qirasë e cila varion nga 18-20%, shumë mujore në rastet e manaxhimit të pronës nga kompania IRREST

Qiradhënia

Në rastet kur IRREST siguron një qiramarrës të pronës suaj, shuma mujore në muajin e pare, e vërtetuar me kontratë në zyrën noteriale, derdhet në llogari të IRREST, në emër të shërbimit dhe marketingut të gjetjes së qiradhënësit dhe kjo nuk bëhet me afate kohore se sa gjatë qëndron një qiramarrës në pronën tuaj,IRREST , nuk mban përgjegjësi për afatet kohore. Ne preferojmë nga qiramarrësit që kontratat që lidhen me ta, të jenë së paku në afat gjashtë mujor me vullnetin e tyre të lirë të firmosjes para noterit.

Compare Listings